Záruka a servis

Vybavenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, spolu  
s odstránením závady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne, alebo zaslaním tovaru k reklamácii prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení. Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty, podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefon).
Nárok na záruku zaniká, v prípade, že

  • výrobok nebol používaný a udržovaný podľa návodu na obsluhu
  • výrobok bol používaný za iných podmienok alebo k inému účelu, než k akému je určený
  • k poškodeniu výrobku alebo k jeho nadmernému opotrebeniu došlo vinou nedostatočnej údržby
  • škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov
  • vady boli zpôsobené nevhodným skladovaním, či nevhodnou manipuláciou s výrobkom
  • výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia

Ostatné značky skupiny XTline

  • Honiton
  • Corona
  • XTline