Gwarancja i serwis

REKLAMACJE TOWARÓW w ramach gwarancji udzielonej przez  STAVTOOL

Realizacja reklamacji towarów w ramach gwarancji dotyczy tylko i wyłącznie towarów, na które  STAVTOOL udziela gwarancji.
Udzielenie gwarancji polega na bezpłatnym usunięciu usterek urządzenia, będących wynikiem stwierdzonych w okresie gwarancji wad materiałowych ewentualnie produkcyjnych. Podstawą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest okazanie dowodu zakupu /paragon , faktura/. Okres gwarancji rozpoczyna się datą wykazaną na dowodzie zakupu. Udzielana gwarancja obejmuje okres 12 lub 24 miesięcy licząc od daty zakupu wykazanej w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Zgłoszenie klienta z tytułu gwarancji rozpatrywane jest zgodnie w ogólnymi warunkami gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru objętego gwarancją.
Gwarancja nie wyłącza roszczeń klienta z tytułu niezgodności z umową.
REALIZACJA ZGŁOSZENIA W RAMACH GWARANCJI
 1. Reklamowany towar jest dostarczany i odbierany przez nabywcę bezpośrednio u sprzedawcy, u którego towar został kupiony
 2. Dostarczenie i odbiór reklamowanego towaru do sprzedawcy odbywa się na koszt nabywcy
 3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
  • dane klienta
  • data zakupu
  • nr katalogowy STAVTOOL
  • liczba sztuk towaru
  • typ zgłoszenia: GWARANCJA
  • formularz „Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu GWARANCJI”
 4. Rozpatrzenie zgłoszenia i naprawa urządzenia objętego gwarancją nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady i przekazania urządzenia do naprawy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 • W przypadku, gdy do wykonania naprawy wymagane będzie uzyskanie części zamiennych od producenta (lub działającego w jego imieniu podmiotu) czas naprawy wydłuża się o czas oczekiwania na części (obejmujący złożenia zamówienia i dostawę części zamiennych).
 • Dla potrzeb niniejszych postanowień, uznaje się, że dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w te dni świąt, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku – o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.)

GWARANCJA OBEJMUJE

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu lub nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
W wypadku wystąpienia ww. usterek STAVTOOL zapewnia dokonanie w okresie gwarancji bezpłatnej naprawy – we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

 1. elementów i materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu
 2. regulacji, czyszczenia, smarowania wymianie elementów i materiałów ulegających zużyciu eksploatacyjnemu
 3. uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania
 4. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi
 5. uszkodzeń będących skutkiem wcześniej zaistniałej i nieusuniętej usterki
 6. uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów i środków konserwujących.
 7. narzędzi wykorzystywanych do celów zarobkowych w przemyśle lub rzemiośle
 8. bezpieczników, akumulatorów, baterii, uchwytów narzędziowych, szczotek węglowych, żarówek i ściernic

GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU
 1. stwierdzenia przez wyspecjalizowany punkt serwisowy przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione
 2. stwierdzenia przez wyspecjalizowany punkt serwisowy ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione
 3. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • nie używania uszkodzonego produktu
  • dostarczenia do naprawy produktu kompletnego wraz z osprzętem i dokumentami

Grupa XTline

 • Honiton
 • XTline
 • Corona